Gebruiksvoorwaarden

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop

1. Definities en toepasselijkheid

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Webshop - De Webshop is de digitale winkel op Beeclear.nl, die opereert onder verantwoordelijkheid van Your2Power.

b. Klant - Degene met wie de overeenkomst voor de Webshop is gesloten.

c. Overeenkomst - De overeenkomst tussen Your2Power de klant, op grond waarvan Your2Power de door de klant bestelde artikelen zal leveren.

d. Overeenkomst op afstand -Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem

voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken 

e. Bedenktijd - De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn bedenktermijn.

f. Bedenktermijn - De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst

2. Identiteit onderneming

2.1. Klanten gaan een contractuele relatie aan met

a. Bij bezorging van de bestelde goederen

Your2Power. Dit is een handelsnaam van:

Your2Power - BeeClear
Steven van der Haghenstraat 14
3151CR Hoek van Holland

E-mail: contactformulier

b. wanneer de goederen in een vestiging opgehaald worden

de vestiging waar de goederen opgehaald worden.

2

2.2.1. Doelgroep en aanbod

2.2.2 Your2Power gaat uitsluitend overeenkomsten aan met klanten, die wonen in Nederland.

2.2.3 De klant moet zich voorafgaand registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod.

Surfen zonder daadwerkelijke overeenkomst is echter mogelijk zonder voorafgaande registratie.

2.2.4 De Webshop richt zich voornamelijk op particuliere klanten.

2.2.5 Your2Power streeft zorgvuldigheid na bij het aanbieden van producten en diensten.

Voorradigheid en levertermijnen worden zo zorgvuldig mogelijk vermeld, maar zijn niet

bindend. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor Your2Power.

3. Het tot stand komen van overeenkomsten

3.1 Your2Power biedt goederen en diensten aan via de Webshop

3.2 De klant kan uit het aanbod van de Webshop producten kiezen en in de winkelwagen plaatsen.

Dan wordt de klant gevraagd zich te registreren of om in te loggen als hij zich al eerder heeft geregistreerd en een wijze van betaling te kiezen.

De prijs staat aangegeven bij de producten. Prijzen zijn inclusief BTW.

3.3 Wanneer de klant bij aflevering aan huis betaalt (rembours), komt de overeenkomst tot stand

als de klant op de knop "bestelling met betalingsverplichting" klikt.

3.4 Bij bestelling of betaling wordt de klant gevraagd de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

3.5 Your2Power is vrij zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst aan te gaan

bijvoorbeeld als een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De overeenkomst wordt

aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het technisch mogelijk is de geselecteerde

artikelen aan de klant te leveren.

3.6 De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling op het bij registratie opgegeven emailadres.

 

4. Betaling

4.1 Bij betaling gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt.

4.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld

aan Your2Power te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Your2Power het

recht om, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument

kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5. Bedenktermijn / retourtermijn

5.1 Voor producten die zijn gekocht in de Your2Power Webshop geldt een bedenktermijn van 14

dagen en kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Tijdens de bedenktijd

dient de klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De klant dient het

product slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de

klant het product wenst te behouden. De klant mag het product niet gebruiken. Indien de klant

van zijn bedenktermijn gebruik maakt, dient de klant het product met alle geleverde toebehoren

en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Your2Power

te retourneren.

6. Levering

6.1 Als plaats van levering geldt het huisadres dat de klant aan Your2Power heeft opgegeven dan

wel het adres van het afhaalpunt dat door de klant tijdens de bestelling is geselecteerd

6.2 Your2Power zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen

de levering te verrichten, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

6.3 Indien de levering vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij

de bestelling geplaatst heeft bericht. Dit geldt ook indien een levering niet of gedeeltelijk niet

kan plaatsvinden. In dat laatste geval zal Your2Power het bedrag dat de klant betaald heeft zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na dit bericht, terugbetalen.

 

7. Bescherming persoonsgegevens

7.1 Your2Power gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens met

inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens

geldende wettelijke bepalingen.

7.2 De klant geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan Your2Power tot

het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening.

7.3 De klant heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  en

General Data Protection Regulation (GDPR) Wet, recht op inzage in de geregistreerde gegevens

voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant.

7.4 De klant heeft op grond van de GDPR/AVG wet recht om wijziging of

verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en

traceerbaar zijn naar de klant. Your2Power heeft de verplichting gehoor te geven aan deze

7.5 Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit per e-mail aan

Your2Power te laten weten.

8. Slotbepalingen

8.1 Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met inachtneming van het in

Nederland geldend consumentenrecht.

8.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden Webshop zijn van toepassing op iedere overeenkomst die

de klant met Your2Power Webshop aangaat in de versie die geldt ten tijde van het aangaan van

de overeenkomst. De klant verklaart zich hiermee bij aankoop akkoord en heeft voorafgaand de

gelegenheid de algemene verkoopvoorwaarden Webshop in te zien.

8.3 In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, wordt door beide partijen in minnelijk

overleg en op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid een oplossing gezocht. De

overeenkomst blijft dan voor het overige in stand.

8.4 Geschillen worden beslecht volgens de in Nederland geldende bevoegdheidsregels.

8.5 Bij strijd tussen de algemene verkoop voorwaarden zoals hiervoor beschreven onder de

artikelen 1 tot en met 17 en artikel 20 de algemene verkoop voorwaarden Webshop heeft

artikel 20 voorrang boven de artikelen 1 tot en met 17.

8.6 Contact

In geval van vragen, opmerkingen of problemen betreffende de Webshop, kunt u contact met

ons opnemen. Hier kunt u ook terecht met vragen over deze algemene verkoopvoorwaarden

U kunt ons als volgt bereiken:

contactformulier

Your2Power - BeeClear
Steven van der Haghenstraat 14
3151CR Hoek van Holland